สะดวก สบาย
รวดเร็ว ทันสมัย

ของการบริหารจัดการคลินิกคุณ

ระบบนัดหมาย

รวดเร็ว พิมพ์ใบนัดหมายพร้อมใบเสร็จได้

เวชระเบียน

บันทึกและค้นหาสะดวก

ห้องตรวจออนไลน์

ตรวจผู้ป่วยออนไลน์ลดการใช้กระดาษ

ห้องยาและการเงิน

รายการยาและการเงินไม่ตกหล่น

สต็อกยา

แจ้งเตือนเมื่อยาหมด

จับเวลาทำหัตถการ

แจ้งเตือนเมื่อครบเวลา

สถิติ

ภาพรวมการเข้ารับบริการแต่ละเดือน

ระบบรายงาน

เอกสารการเงิน การรักษา ตามช่วงเวลา

แพทย์แผนจีน

ระบบบันทึกจุดฝังเข็ม และจ่ายยาต้ม